Óvodai beiratkozás a 2019/2020. nevelési évre

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Óvodái

Óvodai beiratkozás 2019/2020. nevelési évre

 

Időpontja: 2019. április 23. (kedd) 7-17 óráig
2019. április 24. (szerda) 7-17 óráig
Helyszínei: 6772 Deszk, Móra Ferenc u. 2.
6774 Ferencszállás, Iskola u. 6.

Időpontja: 2019. április 24. (szerda) 7-17 óráig
2019. április 25. (csütörtök) 7-17 óráig
Helyszíne: 6763 Szatymaz, József Attila u. 3.

Beiratkozáskor kérjük mindkét szülő megjelenését.

Az óvodai beiratkozáshoz szükséges iratok:
  • A gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcímkártyája (3 hónapnál nem régebbi lakcím esetén a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozat), TAJ kártyája, oltási/egészségügyi kiskönyve.
  • A szülők személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (amennyiben a gyermeket valamelyik szülőnél elhelyezték, a szülői felügyeletet gyakorló szülő) vagy más törvényes képviselő személyazonosító igazolványa, más törvényes képviselő esetén a gyámhivatal gyámrendelő határozata.
  • Amennyiben a gyermek halmozottan hátrányos helyzetű, vagy napközbeni ellátását biztosítani kell, úgy az ezt igazoló dokumentumok (jegyzői határozat és a szülő vagy szülők nyilatkozata).
  • Nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőnek igazolni a kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén.
  • Sajátos nevelési igényű gyermek esetében: szakértői vélemény.
  • Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről készült határozat másolata.
  • A gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumok.
  • Az étkezési térítési díj csökkentésére jogosító körülményeket igazoló dokumentumok.

 

Tájékoztató óvodai ügyeletről

 

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

„8. § (1) Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

(2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.”

A 2019. szeptember 1-jétől óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles 2019. május 15-ig írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket a kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. tv. 247. § a) pontja értelmében szabálysértést követ el.

Az óvodai beiratkozás nem jelenti egyúttal az óvodába történő felvételt is.
A gyermekek felvételéről a beiratkozást követő 15 napon belül hoz döntést az intézmény vezetője.

Az óvodai felvételről hozott döntés határnapja: 2019. május 09.

A döntésről szóló határozatot a beiratkozáskor megadott címre postázza az óvoda.
A felvételi kérelem elutasítása esetén az értesítés kézhezvételét követő 15 napos határidőn belül a szülők a település Jegyzőjének címzett, de az érintett intézménynek (óvodának) átadott jogorvoslati eljárást megindító kérelmet nyújthatnak be.

Szerb nemzetiségi nyelvű óvodai nevelés: 6772 Deszk, Széchenyi István u. 41.

Felvétel esetén az óvodában töltendő első nap orvosi igazolás szükséges, mely igazolja, hogy a gyermek, fertőző betegségben nem szenved, látogathatja a közösséget.

Tanács Zsuzsanna főigazgató