Óvodai beiratkozás a 2021/2022-es nevelési évre

Tisztelt Szülők!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdőnapjától (2021. szeptember 1-jétől) legalább napi négyórás óvodai nevelésre kötelezett. Amennyiben a szülő nem tesz eleget beíratási kötelezettségének szabálysértést követ el.

A 2021/2022-es nevelési évre történő óvodai beiratkozással kapcsolatban megjelent 19/2021. (III. 10.) EMMI határozat ide kattintva olvasható.

A határozat értelmében a beiratkozás a szokásos rendben és ütemezésben történhet meg, azonban a szülőnek nem szükséges feltétlenül személyesen megjelennie az intézményben, hanem elektronikus úton is eljárhat. Utóbbi esetben a szükséges dokumentumokat elegendő a nevelési év megkezdésekor benyújtani.

Szükséges dokumentumok:

 

  • A gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcímkártyája, TAJ kártyája, oltási/egészségügyi kiskönyve.
  • A szülők személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (amennyiben a gyermeket valamelyik szülőnél elhelyezték, a szülői felügyeletet gyakorló szülő) vagy más törvényes képviselő személyazonosító igazolványa, más törvényes képviselő esetén a gyámhivatal gyámrendelő határozata.
  • Amennyiben a gyermek halmozottan hátrányos helyzetű, vagy napközbeni ellátását biztosítani kell, úgy az ezt igazoló dokumentumok
  • Nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőnek igazolni a kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén.
  • Sajátos nevelési igényű gyermek esetében: szakértői vélemény.
  • Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről készült határozat másolata.

Jelentkezés módja:

  • A „Jelentkezési lap 2021/2022-es nevelési évre” nyomtatvány letöltése és kitöltése után el kell juttatni az óvodába elektronikus úton vagy az óvoda bejáratánál elhelyezett postaládába. (A személyes dokumentumok bemutatása az első óvodai napon történik meg.)
  • Amennyiben nem lehetséges online módon, személyes beiratkozás is lehetséges, a járványhelyzethez kapcsolódó szabályok maximális betartásával. Az óvodában szájat, orrot eltakaró maszk használata és a bejárat mellett elhelyezett kézfertőtlenítő használata kötelező! A beiratkozáshoz csak a feltétlenül szükséges személyek vegyenek részt (a gyermekek jelenléte a beíráshoz nem szükséges). Kérjük a távolságtartás betartását! Betegség tüneteivel megjelenni TILOS! Ebben az esetben telefonos egyeztetés után lesz mód pótbeírásra.

 

A beíratás helye, ideje, felelőse és elérhetősége:

 

SZKTT Óvodái Móra Ferenc Csicsergő Óvoda

Beírás ideje:   2021.04.26. 7.00-17.00

2021.04.27. 7.00-17.00

Beírás helye:   6772 Deszk, Móra Ferenc u.2.
Weboldal:       https://kisterseg-szegedi.hu/ovodak/

Tagóvoda vezető: Márki Anett

email:              ovideszk@gmail.com

telefon:           30/414-7857

 

SZKTT Óvodái Szatymazi Óvoda

Beírás ideje:   2021.04.26. 7.00-17.00

2021.04.27. 7.00-17.00

Beírás helye:   6763 Szatymaz, József A.u.3.

Weboldal:       https://kisterseg-szegedi.hu/ovodak/

Tagóvoda-vezető: Marótiné Balogh Zita

Email:             ovoda@szatymaz.hu

Telefon:          30/822-7148

 

A gyermekek felvételéről a beiratkozást követő 15 napon belül hoz döntést az intézmény vezetője.

Az óvodai felvételről hozott döntés határnapja: 2021. május 27.

A döntésről szóló határozatot a beiratkozáskor megadott posta vagy email címre postázza az óvoda.

A felvételi kérelem elutasítása esetén az értesítés kézhezvételét követő 15 napos határidőn belül a szülők a település jegyzőjének címzett, de az érintett intézménynek (óvodának) átadott jogorvoslati eljárást megindító kérelmet nyújthatnak be.

Ha a gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülő köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt. Az erről szóló tájékoztatás az alábbi linken elérhető: https://dari.oktatas.hu/kulfold

A szülő – tárgyév május 25. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő rendelhető ki.

Szeged, 2021. 03. 20.

Marótiné Balogh Zita
főigazgató

 

A tájékoztató hiteles másolata az alábbi ikonra kattintva nyitható meg: