SZKTT Szociális Szolgáltató Központ (SZSZK)

A SZKTT Szociális Szolgáltató központ fenntartója a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása.
Az intézményvezető kinevezése vagy megbízása a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa, az egyéb munkáltatói jogok gyakorlása a társulási tanács elnöke hatáskörébe tartozik.
Társulás elnöke az intézményvezető munkáltatója.
Az intézményvezető gyakorolja a munkáltatói jogokat a hat településen működő intézményegységeknél dolgozók felett.
Az általános helyettes a deszki egység vezetője.
A településeken megbízott koordinátorok, egységvezetők vannak:

Felettes szerv: Szegedi Kistérség Többcélú Társulása

Ellenőrzést gyakorló szervek:

 • Belső ellenőrzés
  A belsőellenőrzési tevékenységet a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Koordinációs Központ által foglalkoztatott belső ellenőr látja el.
 • Csongrád Megyei Kormányhivatal Jogi és Hatósági Főosztály Szociális, Igazságügyi és Gyámügyi Osztály

Szervezeti egységek:

A különböző szervezeti egységek az integrált intézmény keretén belül elkülönülten működnek.

Alaptevékenységeink:

 • szociális alapszolgáltatások
  • Étkeztetés,
  • Házi segítségnyújtás,
  • Tanyagondnoki szolgáltatás,
  • Családsegítés,
  • Idősek Nappali Ellátása (nappali ellátást nyújtó idősek klubjai)
 • gyermekjóléti alapellátás keretében
  • Gyermekjóléti szolgáltatás, gyermekek napközbeni ellátása
 • egészségügyi ellátások keretében:
 • Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és csecsemővédelem

1. Étkeztetés:

A szolgáltatás célja, feladata

Legalább napi egyszeri meleg étkezéséről történő gondoskodás, azon rászorultak részére, akik azt önmaguk, illetve ellátottjaik részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. A településen élő fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek, hajléktalan személyek, szenvedélybetegek, illetve koruk vagy egészségi állapotuk miatt rászorultak részére lehetőséget kell nyújtani az étkeztetés igénybevételére, illetve segítséget kell nyújtani a saját lakóhelyükön történő étkezés biztosítására.

Az étkeztetés a jogszabályi feltételeknek megfelelően, a célként megfogalmazott alapvető biológiai szükséglet kielégítésének, a napi ebéd szociális szolgáltatás formájában történő biztosítása.

2. Házi segítségnyújtás:

A szolgáltatás célja, feladata

A szolgáltatás célja az ellátást igénybe vevő önálló életvitelének fenntartása szükségleteinek megfelelően oly módon, hogy fizikai, mentális, szociális szükséglete saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, meglévő képességeinek fenntartásával és fejlesztésével biztosítva legyen.

Feladata:

 • az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása, és fenntartása,
 • az orvos előírása szerinti alapvető gondozási és ápolási feladatok ellátása,
 • a személyi és lakókörnyezeti higiéné megtartásában, háztartásának vitelében való közreműködés,
 • segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőnek a környezetével való kapcsolattartásában,
 • az ellátottat érintő veszélyhelyzet megelőzése, a kialakult veszélyhelyzet elhárítása,
 • szabadidős, foglalkoztató és rehabilitációs programok szervezésében való részvétel,
 • az ellátást igénybe vevő segítése a számukra szükséges szociális ellátásokhoz való hozzájutásban,
 • előgondozást végző személlyel való együttműködés,
 • szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése.

3. Idősek Nappali Ellátása:

A szolgáltatás célja, feladata:

A szolgáltatás keretében elsősorban saját otthonukban élő, 18. életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére biztosítunk napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére vonatkozó feltételek.

4. Tanyagondnoki szolgálat:

A szolgáltatás célja, feladata:

A tanyagondnoki szolgáltatás keretében cél a külterületi, tanyai lakott helyek intézményhiányából eredő hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz, valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni közösségi szintű szükségletek teljesítésének segítése.

A tanyagondnoki szolgáltatás feladata: a házi segítségnyújtás szociális gondozója, a családsegítő közreműködésével:

 • gondozottak fizikai ellátása: lakás és környezet tisztán tartása, a megfelelő ruházat biztosítása (mosás, vasalás) élelmezés biztosítása, bevásárlás,
 • gondozottak társadalmi kapcsolatainak elősegítése (rokonokkal, szomszédokkal való kapcsolattartás),
 • – közreműködés házi segítségnyújtásban és a családsegítésben,
 • művelődés, sport, szabadidős tevékenység szervezése segítése (színház, kirándulás, helyi rendezvények, könyvtári kölcsönzés),
 • más szociális ellátásokhoz és szolgáltatásokhoz való hozzájutás elősegítése, hivatalos ügyek intézésében, a háziorvossal való kapcsolattartásban (gyógyszeríratás, kiváltás) való közreműködés,
 • bűnmegelőzési programban való részvétel, kapcsolattartás.

5. Család –és Gyermekjóléti Szolgálat

A család- és gyermekjóléti szolgálat keretében a családsegítés célja, feladata

Célja: az egyén, család, csoport, közösség szociális és mentálhigiénés problémáinak kezelésében és megoldásában való közreműködés a szociális munka eszközrendszerével. Családsegítés csak gyermekjóléti szolgáltatással integráltan –egy szervezeti és szakmai egységben, család- és gyermekjóléti szolgálat keretében – működhet, települési szinten a család-és gyermekjóléti szolgálat keretében.

Feladata:

 • Figyelemmel kíséri a lakosság szociális, mentális helyzetét, jelzi a fenntartó és a szakmai szervezetek felé a nagy számban előforduló problémákat.
 • Információt nyújt az ellátási formákról és azok igénybevételének módjairól, valamint segítséget nyújt szociális ügyek vitelében.
 • Észlelő-jelzőrendszert működtet a veszélyeztetettség és krízishelyzet kiszűrése érdekében.
 • Segítséget nyújt a kialakult krízishelyzet feloldásában (krízisintervenció).
 • Szociális, mentálhigiénés, pszichológiai, jogi tanácsadást szervez.
 • Közreműködik a családi konfliktusok rendezésében.
 • Elősegíti és ösztönzi a humán jellegű civil kezdeményezéseket.
 • Tereptanári feladatokat lát el képzőintézményekkel együttműködve.

A család- és gyermekjóléti szolgálat keretében a gyermekjóléti szolgáltatás célja, feladata, elvei:

Cél: a gyermek testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítése, a veszélyeztetettségének megelőzése és kialakult veszélyeztetettségének megszüntetése valamint a gyermek családból történő kiemelésének a megelőzése, a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése.

Feladata: a gyermekek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat nyújtani.

Nyitottság elve: az intézményt működési területén bárki igénybe veheti, igénybevétele a helyi szociális rendeletben foglaltakon kívül további feltételekhez nem kötött.

Az önkéntesség és kiskorú gyermek mindenek felett álló érdeke, védelmének elve: az intézmény a gyermekekkel és törvényes képviselőjükkel az önkéntesség alapján alakít ki együttműködést. Működése alapvetően szolgáltató jellegű. Az intézmény munkatársai a gyermeki jogok maradéktalan érvényre juttatásának szem előtt tartásával kötelesek eljárni.

A családgondozók kapcsolatfelvételkor tájékoztatást adnak a gyermek és szüleinek jogairól és kötelességeiről.

Erről és az együttműködési szándékról egy nyilatkozatot írhatnak alá.

Az egyenlőség elve: a család –és gyermekjóléti szolgáltatásnál felvételt kérő vagy oda felvételt nyert minden gyermek nemre, fajra, felekezetre, tekintet nélkül egyenlő elbírálásban kell, hogy részesüljön (szabadságjogai, esélyegyenlősége alapján).

6. Védőnői Szolgálat

A Védőnői Szolgálat célja, feladata:

Feladatának célja: a családok egészségének megőrzése, segítésére irányuló preventív tevékenység, valamint a betegség kialakulásának, az egészség romlásának a megelőzése érdekében végzett egészségnevelés.

Tevékenységének alapelve: a megelőzés
módszere: a gondozás.

Az alapellátás kertén belül feladatát önállóan végzi. Tevékenységét a tanácsadóban, a családok otthonában, közösségi programokra alkalmas helyen végzi.

Működési területén feladatai:

 • nővédelem
 • várandós anyák gondozása
 • gyermekágyas anyák gondozása
 • 0-6 éves korú gyermekek gondozása
 • tanköteles gyermekek gondozása
 • családgondozás

Feladata ellátása során kapcsolatot tart és együttműködik az Eü. alap és szakellátás, a közoktatás, a gyermekjóléti, a szociális és családépítést végző intézmények illetékes szakembereivel.

Szakmailag együttműködik a házi gyermekorvossal, a szülész-nőgyógyász szakorvossal. Gyógykezelésben részesülő személyek esetén a védőnő az orvos rendelkezése szerint jár el. Az együttműködés – indokolt esetben – a terhes gondozási könyv, gyermek-egészségügyi könyv, valamint az egyéb egészségügyi dokumentációk felhasználásával történik.

SZSZK letölthető alapdokumentuma

 

Az SZKTT SZSZK intézményei:

 

SZKTT-SZSZK-Deszk

Deszk

Deszken a következő ellátási formák vehetők igénybe: szociális alapszolgáltatások Étkeztetés, ...
Klárafalva

Klárafalva

Klárafalván a következő ellátási formák vehetők igénybe: szociális alapszolgáltatások Családsegítés ...
Ferencszállás

Ferencszállás

Ferencszálláson a következő ellátási formák vehetők igénybe: szociális alapszolgáltatások Családsegítés ...
Kübekháza

Kübekháza

Kübekházán a következő ellátási formák vehetők igénybe: szociális alapszolgáltatások Étkeztetés, ...
SZKTT-SZSZK-Röszke

Röszke

Az Intézmény székhelye Röszke községben található. Az Intézmény vezetője: Kónya ...

Tiszasziget

Tiszaszigeten a következő ellátási formák vehetők igénybe: szociális alapszolgáltatások Étkeztetés, ...

Újszentiván

Újszentivánon a következő ellátási formák vehetők igénybe: szociális alapszolgáltatások Étkeztetés ...