Óvodai beiratkozás 2024/2025. nevelési évre

SZKTT logója

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Óvodái és Bölcsődéi

 

Óvodai beiratkozás 2024/2025. nevelési évre
Szatymazi Barackvirág Óvoda

Időpontja:
2024. április 24. (szerda)         7-17 óráig
2024. április 29. (hétfő)           7-17 óráig
2024. április 30. (kedd)            7-17 óráig

Helyszíne:    6763  Szatymaz, József A. u. 1-3.

Beiratkozáskor kérjük mindkét szülő megjelenését.

 Az óvodai beiratkozáshoz szükséges iratok:

  • A gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcímkártyája, TAJ kártyája, oltási/egészségügyi kiskönyve.
  • A szülők személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (amennyiben a gyermeket valamelyik szülőnél elhelyezték, a szülői felügyeletet gyakorló szülő) vagy más törvényes képviselő személyazonosító igazolványa, más törvényes képviselő esetén a gyámhivatal gyámrendelő határozata.
  • Amennyiben a gyermek halmozottan hátrányos helyzetű, vagy napközbeni ellátását biztosítani kell, úgy az ezt igazoló dokumentumok (jegyzői határozat és a szülő vagy szülők nyilatkozata).
  • Nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőnek igazolni a kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén.
  • Sajátos nevelési igényű gyermek esetében: szakértői vélemény.
  • Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről készült határozat másolata.
  • A gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumok.
  • Az étkezési térítési díj csökkentésére jogosító körülményeket igazoló dokumentumok.

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

8. § (1) Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

(2) *  A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő – tárgyév április 15. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő, továbbá tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében az Eütv. 89. §-a szerinti általános járóbeteg-szakellátásban, vagy az Eütv. 91. §-a szerinti általános fekvőbeteg-szakellátásban részt vevő szakorvos rendelhető ki. Tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében a kérelem a tárgyév április 15. napja után is benyújtható. Az eljárás időtartama ötven nap.”

Az óvodai nevelés kötelezettsége alóli felmentést a gyermek érdekére tekintettel a szülő 2024. április 15-ig a kormányhivatalhoz beadott kérelemmel kezdeményezheti.

Az alábbi linken, megtalálható nyomtatvány kitöltése szükséges a felmentés kezdeményezéséhez.

https://kormanyhivatalok.hu/system/files/dokumentum/miniszterelnokseg/2023-06/kerelem-ovodai-neveles-aloli-felmentes-irant.pdf

Abban az esetben, ha az óvodaköteles korú gyermek vagy tanköteles korú tanuló külföldön teljesíti óvodakötelezettségét/tankötelezettségét, ezt be kell jelenteni az Oktatási Hivatal számára – a köznevelési intézmény értesítése mellett. Az Oktatási Hivatal a bejelentésekhez elektronikus űrlapot biztosít.

https://ohtan.oh.gov.hu/

Amennyiben korábban az Oktatási Hivatal számára bejelentette, hogy gyermeke külföldön teljesíti óvodakötelezettségét, tankötelezettségét és ezt követően ismét Magyarország területén működő nevelési, oktatási intézménybe tér vissza, úgy kérjük, hogy használja bejelentéséhez a következő űrlapot:

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kir/Bejelentes_kulf_kotelezettseg_mo_ujra_202209.pdf

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket a kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. tv. 247. § a) pontja értelmében szabálysértést követ el.

Az óvodai beiratkozás nem jelenti egyúttal az óvodába történő felvételt is.

A gyermekek felvételéről a beiratkozást követő 15 napon belül hoz döntést az intézmény vezetője.

Az óvodai felvételről hozott döntés határnapja: 2024. május 15.

A döntésről szóló határozatot a beiratkozáskor megadott elektronikus vagy postacímre küldi az óvoda.

A felvételi kérelem elutasítása esetén az értesítés kézhezvételét követő 15 napos határidőn belül a szülők a település Jegyzőjének címzett, de az érintett intézménynek (óvodának) átadott jogorvoslati eljárást megindító kérelmet nyújthatnak be.

Szatymaz, 2024. 02. 22.

Marótiné Balogh Zita
Főigazgató

 

Letölthető fájl: