Beiratkozás

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása
Szatymazi Barackvirág Óvoda

Óvodai beiratkozás 2022/2023. nevelési évre

 

Időpontja:

  • 2022. április 20. (szerda)       7-17 óráig
  • 2022. április 21. (csütörtök) 7-17 óráig
  • 2022. április 22. (péntek)      7-17 óráig

Helyszínei: 6763  Szatymaz, József A u. 3.

Beiratkozáskor kérjük mindkét szülő megjelenését.

Az óvodai beiratkozáshoz szükséges iratok:

  • A gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcímkártyája, TAJ kártyája, oltási/egészségügyi kiskönyve.
  • A szülők személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (amennyiben a gyermeket valamelyik szülőnél elhelyezték, a szülői felügyeletet gyakorló szülő) vagy más törvényes képviselő személyazonosító igazolványa, más törvényes képviselő esetén a gyámhivatal gyámrendelő határozata.
  • Amennyiben a gyermek halmozottan hátrányos helyzetű, vagy napközbeni ellátását biztosítani kell, úgy az ezt igazoló dokumentumok.
  • Nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőnek igazolni a kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén.
  • Sajátos nevelési igényű gyermek esetében: szakértői vélemény.
  • Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről készült határozat másolata.
  • A gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumok.

 

Letölthető jelentkezési lap a beiratkozáshoz

 

 

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

8. § (1) Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

(2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.”

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket a kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. tv. 247. § a) pontja értelmében szabálysértést követ el.

Az óvodai beiratkozás nem jelenti egyúttal az óvodába történő felvételt is.

A gyermekek felvételéről a beiratkozást követő 15 napon belül hoz döntést az intézmény vezetője.

A döntésről szóló határozatot a beiratkozáskor megadott postai vagy email címre postázza az óvoda.

A felvételi kérelem elutasítása esetén az értesítés kézhezvételét követő 15 napos határidőn belül a szülők jogorvoslati eljárást megindító kérelmet nyújthatnak be.

Szatymaz, 2022. 02. 20.

Marótiné Balogh Zita
óvodavezető