Bordány, Forráskút, Üllés, Zsombó szennyvízcsatornázásának és szennyvíztisztításának fejlesztése – KEOP-7.1.2.0-2008-0194

Projekt bemutatása

A „Bordány, Forráskút, Üllés, Zsombó szennyvízcsatornázásának és szennyvíztisztításának fejlesztése” című, KEOP-7.1.2.0-2008-0194 azonosító számon regisztrált előkészítési projekthez kapcsolódóan a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása (projektgazda) Támogatási szerződése 2009.03.09-én lépett hatályba. A projekt a 4 település majdani szennyvízcsatornázásának és szennyvíztisztító építésének előkészítési munkálatait tartalmazza, melyre újabb pályázatot kell benyújtani.
A jelenlegi nyertes pályázatban vállalt feladatok elvégzésére a Többcélú Társulás 123.216.850,- Ft támogatást nyert. A projekt az Európai Unió támogatásával, Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból valósul meg.
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a projekt nettó összköltségének 85%-át támogatja. A fennmaradó 15% képezi a pályázati önerőt, melyet Bordány, Forráskút, Üllés és Zsombó községek önkormányzatai finanszíroznak. A projektben felmerülő költségek áfa tartalmát a 4 önkormányzat által korábban létrehozott Víziközmű Társulat fedezi.
A kétfordulós pályázati konstrukció egyik fontos eleme, hogy a pályázók már az előkészítési projektelemekre is támogatást kapnak. Ez nagy előnnyel jár, hiszen ezáltal a magas költségű tervek, tanulmányok készítését, a különböző régészeti, lőszer mentesítési munkáknak, a környezeti hatástanulmánynak, talajmechanikai szakvéleménynek a költségét nem kell teljes egészében megelőlegeznie a pályázónak és az érintett településeknek.

 

 A projekt keretében az alábbi tevékenységek elvégzésére kerül sor:

 

 • közbeszerzések lebonyolítása
 • környezetvédelmi hatástanulmány készítése
 • talajmechanikai fúrások elvégzése
 • örökségvédelmi hatástanulmány készítése
 • lőszermentesítés előkészítő munkálatai
 • tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása (ennek keretében kommunikációs terv, hatástanulmány és válságkommunikációs terv készítése, média és az érintett lakosság tájékoztatása, stb.)
 • értékbecslés előkészítő munkálatai
 • vízjogi létesítési és kiviteli tervek készítése
 • részletes megvalósíthatósági tanulmány és költséghaszon elemzés készítése
A felsorolt tevékenységekre a 2. fordulós pályázat benyújtásához van szükség, amely nyertessége esetén valósul majd meg a csatorna-hálózat és a tisztító telep kivitelezése. A 2. fordulós pályázat várhatóan 2010 őszén kerül benyújtásra. Kedvező döntés után a közbeszerzések lebonyolítását követően 2011 első félévében megkezdődhet a beruházás.
A tervekben szereplők alapján a szennyvíztisztító telep Forráskút község területén, külterületen fog megvalósulni. A kiépülő szennyvízcsatorna-hálózat 83 km hosszúságú lesz és elkészültét követően több mint 12 ezer lakost érint majd.
A jelenlegi előkészítési projektben érintett 4 önkormányzat a 2. fordulós, kivitelezést tartalmazó projekt lebonyolítására létrehozta a Forrás-4 Szennyvíz-Közmű Önkormányzati Társulást. A kivitelezést tartalmazó pályázatot már ez a társulás fogja benyújtani.
A projekt hozzájárul a lakosság életminőségének javulásához, hosszú távon a környezeti fenntarthatósághoz. A csatornahálózat kiépítésével a szikkasztó rendszerű tartályok felszámolásra kerülnek, ezáltal a talaj ilyen irányú terhelése megszűnik, a tisztító telepről a jogszabályoknak megfelelő minőségű, tisztított víz kerül a befogadóba. A 2. fordulós pályázat nyertessége esetén Bordány, Forráskút, Üllés és Zsombó községek 100%-ban csatornázottá válnak.

 

A projektben résztvevő települések

 • Bordány
 • Forráskút
 • Üllés
 • Zsombó

 

Támogatónk

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, www.nfu.hu
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság, www.kvvmfi.hu
A jelenlegi nyertes előkészítési pályázatban vállalt feladatok elvégzésére a Többcélú Társulás 123.216.850,- Ft támogatást nyert.
A projekt az Európai Unió támogatásával, Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból valósul meg.

 

Projektelemek

1.) Közbeszerzési szakértői és eljárási díjak, közbeszerzési dokumentációk
A Társulás a Közbeszerzési törvény (Kbt.) szerint kiválasztott vállalkozóval 2009.02.23-án kötötte meg a megbízási szerződést, a nyertes vállalkozó: Lucsik és Társa Kft. A projektelőkészítéshez szükséges közbeszerzések rendben lezajlottak. Az előkészítési projekt során még 2 db közbeszerzési dokumentáció összeállítására kerül sor, melyet a Közreműködő Szerveztnek is jóvá kell hagynia.
2.) Részletes megvalósíthatósági tanulmány, költség haszon elemzés
Környezetvédelmi hatástanulmány
Részletes talajmechanikai szakvélemény készítése
A Kbt. szerint kiválasztott nyertes ajánlattevő a TMV Tisza-Maros Viziközmű Üzemeltető Kft., a szerződéskötés dátuma: 2009.04.30.
A Környezetvédelmi hatástanulmányt a vállalkozó 2009.07.03. napján átadta a pályázó Társulásnak.
A megrendelt talajmechanikai szakvélemény szintén 2009 nyarán elkészült.
A Részletes megvalósíthatósági tanulmány egyeztetése a Közreműködő Szervezettel folyamatban van, várhatóan 2010. júniusában nyilvánítja a KSZ továbbtervezésre alkalmasnak.
3.) Tájékoztatás és nyilvánosság
A Kbt. szerint (3 árajánlattal) kiválasztott vállalkozó a Fingerprint Kft., a szerződéskötés dátuma: 2009. április 17.
A Kft. megfelelően végzi folyamatos munkáját. A projekthez kapcsolódóan elkészült tanulmányok, plakát, szórólap, és a lakossági fúrum meghívója nyilvánosság menüpontban található.
4.) Lőszermentesítés feltáró-előkészítő munkái
A Kbt. szerint (3 árajánlattal) kiválasztott, szerződött vállalkozó a Solymos és Társa Bt., a szerződéskötés dátuma: 2009. április 10.
A Társaság a vállalt feladatot 2009.07.14-én elvégzte.
5.) Próbafeltárás, régészeti hatástanulmány készítése
A tevékenység kapcsán szükséges örökségvédelmi hatástanulmányt a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálattal kötött, 2009.07.15. napján kelt szerződés alapján a Szakszolgálat 2009.09.30. napján elvégezte.
6.) Projektmenedzsment feladatok
A projektmenedzsment szervezet teljes körű ellátására vonatkozóan a Kbt. szerint lefolytatott közbeszerzési eljárás során nyertes vállalkozó a Folyammérnöki Tanácsadó Iroda Tervező és Szolgáltató Kft., a szerződéskötés dátuma: 2009.08.03.
A Kft. a projekt ideje alatt részt vesz a kfizetés igénylések, előrehaladási jelentések összeállításában, a projekt szakmai előrehaladásának segítésében, a projekt kapcsán készülő tanulmányok, szakmai anyagok véleményezésében. A tevékenysége a projekt teljes időszaka alatt folyamatos.
7.) Tervek elkészítése
A tervezési feladat – létesítési vízjogi engedélyes terv készítése, kiviteli ajánlati terv készítése – ellátására Kbt. útján kiválasztott szervezet a Szegedi Víziközmű Működtető és Fejlesztő Zrt., a szerződéskötés dátuma: 2009.08.17.
A Zrt. a vízjogi létesítési terveket elkészítette, a kiviteli tervek érintett önkormányzatokkal való egyeztetése 2010.03.31-ig lezajlott.
A vízjogi létesítési engedélyezési eljárást az RMT továbbtervezésre való jóváhagyását követően lehet majd elindítani. A kiviteli tervek pedig a vízjogi engedély kiadását követően kerülnek véglegesítésre és sokszorosításra.
8.) Értékbecslés
Az értékbecslői feladatok elvégzésére 3 árajánlat bekérésével a PETREA-PHARMA Kft-t bízta meg a Társulás, a szerződéskötés dátuma : 2009. szeptember 30.
Az értékbecslés folyamatban van, a kiviteli tervek egyeztetése után kerül véglegesítésre a projekt által érintett hrsz. lista. ezt követően tudja az értékbecslő a szolgalmi jogra és adás-vételre vonatkozó előszerződéseket elkészíteni, megkötni az érintett tulajdonosokkal.
9.) Pénzügyi szakértő
A Kbt. szerint kiválasztott Pénzügyi tanácsadói feladatokat végző szervezet az East-Audit Zrt., a szerzdősékötés dátuma: 2009.09.24.
A vállalkozás a szükséges anyagokat megkapja a pályázó társulástól, a projekt során szakmai segítséget nyújt. Tevékenysége a projekt során folyamatos, zárójelentés kiadásával végződik.
10.) Jogi szakértő
A projekt során szükséges jogi tevékenység végzésével 3 árajánlat bekérését követően az Önkormányzati és Kistérségi Pályázatkezelő Kft-t bízta meg a Társulás. A szerződéskötés dátuma: 2009.06.30.
A szakértői tevékenységét a vállalkozó elvégezte, ehhez kapcsolódóan megalakult a 2. fordulós pályázatot benyújtó Önkormányzati Társulás, melyet a Magyar Államkincstár 2010.01.14. napján jegyzett be.

 

Közbeszerzések

Az előkészítési projekt közbeszerzései lezaljottak, a letölthető fájlok közt találhatóak a közbeszerzések dokumentumai. A többi projektelem esetében 3 árajánlat bekérésével történt a vállalkozó kiválasztása.
A FIDIC mérnök és a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzés dokumentációjának összeállítása és Közreműködő Szervezet általi jóváhagyása a kiviteli tervek véglegesítését követően, várhatóan 2010 nyarán kerül sor. A jóváhagyott dokumentáció alapján kerül majd meghirdetésre a 2. fordulós pályázat nyertessége esetén a közbeszerzési felhívás.

 

 Letölthető fájlok

 

 

Nyilvánosság

Plakát

 

 

 Letölthető fájlok

 

Hírek

Tisztelt Lakosság, Érdeklődők!
A „Bordány, Forráskút, Üllés, Zsombó szennyvízcsatornázásának és szennyvíztisztításának fejlesztése” című, KEOP-7.1.2.0-2008-0194 azonosító számon regisztrált projekt keretében megrendezésre kerül egy lakossági fórum, melyre minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Helyszín: Jerney János Művelődési Ház, 6793 Forráskút, Petőfi S. u. 3.
Időpont: 2010. május 11. (kedd) 17.00.
A lakossági fórumon bemutatásra kerül a projekt keretében készülő tervdokumentáció, mely alapján a második fordulós, beruházási pályázat nyertessége esetén elindulhat a kivitelezés.